POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH, CELE ZBIERANIA DANYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA I OCHRONA

1. Administratorem danych osobowych jest MM.Krajobrazy Magdalena Możdżeń, ul. Andromedy 28, 05-140 Jadwisin.

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem: kontakt@mmkrajobrazy.pl

3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy/usługi. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonania usługi lub realizacji zgłoszenia/odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy lub skrzynkę mailową.

4. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. 
6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Przysługuje Ci prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 

§ 2. INFORMACJA O COOKIES

1. Serwis może korzystać z dodatkowych plików cookies.

2. Dodatkowe pliki cookies to te, które nie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu. Przykłady dodatkowych plików cookies to pliki wykorzystywane do celów analitycznych, reklamowych i powiązania z dodatkowymi sieciami takimi jak Google Analytics i Google AdSense.

3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.


§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.